Gebruiksvoorwaarden van de site

ARTIKEL 1: Doel

Het doel van deze "algemene gebruiksvoorwaarden" is een juridisch kader te bieden voor het gebruik van de website http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net en zijn diensten. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen : De beheerder van de website, hierna te noemen "de uitgever", Elke natuurlijke of rechtspersoon die toegang wenst tot de website en zijn diensten, hierna "de gebruiker" genoemd. De algemene gebruiksvoorwaarden moeten door elke Gebruiker worden aanvaard, en de toegang tot de website impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2: Wettelijke kennisgeving

De website http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net wordt gepubliceerd door het bedrijf ho36 developpement, SAS met een kapitaal van 85 411,96€, met maatschappelijke zetel te 7 rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-seine. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door haar voorzitter.

ARTIKEL 3: Toegang tot diensten

Elke Gebruiker met toegang tot het Internet kan de Site gratis en van overal bezoeken. De door de Gebruiker gemaakte kosten voor toegang tot de Site (internetverbinding, computerapparatuur, enz.) vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Uitgever. De site en de verschillende diensten ervan kunnen door de Uitgever worden onderbroken of opgeschort, met name voor onderhoudsdoeleinden, zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

ARTIKEL 4: Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de informatie en inhoud op de website http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net. Elk gebruik van de dienst door de Gebruiker dat direct of indirect tot schade leidt, moet door de site worden vergoed.

ARTIKEL 5: Aansprakelijkheid van de uitgever

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van de server of het netwerk. De site kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde. De site http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net verbindt zich ertoe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen. Hij garandeert echter geen totale veiligheid. De uitgever behoudt zich het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen, hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

De inhoud van de website https://ho36hostels.com (logo's, teksten, grafische elementen, video's, enz.) wordt beschermd door het auteursrecht volgens de wet op de intellectuele eigendom. De gebruiker moet de toestemming van de uitgever van de site verkrijgen alvorens deze inhoud te reproduceren, te kopiëren of te publiceren. Deze inhoud mag door de gebruiker voor privédoeleinden worden gebruikt; elk commercieel gebruik is verboden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij online zet en verbindt zich ertoe derden geen schade te berokkenen.

ARTIKEL 7: Persoonsgegevens

Het e-mailadres van de gebruiker kan door http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net worden gebruikt om diverse informatie mee te delen en de account te beheren. De site garandeert de eerbiediging van het privé-leven van de gebruiker, overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheid. Overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van de wet van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker kan dit recht uitoefenen via :
  • Een contactformulier;
  • Per e-mail naar hello@ho36hostels.com ;
  • Per post naar 7 rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-seine.

ARTIKEL 8: Hyperlinks

De domeinen waarnaar de hyperlinks op de site leiden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever van http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net, die geen zeggenschap heeft over deze links. Het is mogelijk dat een derde een link maakt naar een pagina van de website http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

ARTIKEL 9: Ontwikkeling van de algemene gebruiksvoorwaarden

De website http://hocomnr.cluster023.hosting.ovh.net behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder rechtvaardiging te wijzigen.

ARTIKEL 10: Duur van het contract

De duur van dit contract is onbepaald. Het contract treedt ten aanzien van de Gebruiker in werking vanaf het begin van het gebruik van de dienst.

ARTIKEL 11: Toepasselijk recht en jurisdictie

Op dit contract is het Franse recht van toepassing.  In geval van een geschil tussen de gebruiker en de uitgever dat niet in der minne kan worden geschikt, zijn de rechtbanken van Lyon bevoegd om het geschil te beslechten.